Wat is een Technisch Dossier?

Het Technisch Dossier (TD) bevat relevante informatie waaruit moet blijken dat aan de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) is voldaan. Het TD moet ten minste tot tien jaar na de bouwdatum van de machine of, bij serieproductie, van de laatst geproduceerde eenheid daarvan, ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten blijven. Voor de fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur vormt het TD tevens het technisch bewijsmateriaal, dat mogelijkheden van verweer biedt bij aansprakelijkheidsclaims. De inhoud van het TD is per richtlijn in overeenstemming met de desbetreffende producten vastgelegd.